loading

Loading...

Statut

Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawiający oświadczył, że ustanawia Fundację pod nazwą: KOLOROWO

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 3.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.

Terenem działania fundacji jest miasto Łódź, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe oraz posiadać oddziały zagranicą.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań w zakresie:

 • Niesienia pomocy osobom lub podmiotom potrzebującym wsparcia w jakiekolwiek sferze aktywności społecznej, zawodowej lub rodzinnej, w szczególności osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy,
 • Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym promocji samoorganizacji społecznej i wolontariatu,
 • Rozwoju przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, promocji równego dostępu do rynku pracy, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • Promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej,
 • Rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej.

§ 8

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 • Działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą, wydawniczą i badawczą,
 • Organizowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju akcji społecznych, opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, naukowych i innych,
 • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat gospodarczej zaradności i samodzielności oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 • Działania na rzecz rozwoju rynku pracy,
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000,00 (trzech tysięcy i 00/100) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000,00 (jeden tysiąc i 00/100) złotych.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 • Dotacji i subwencji osób prawnych,
 • Realizacji programów i projektów finansowych ze środków pomocowych,
 • Dochodów ze zbiórek publicznych,
 • Dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 • Dochodów z działalności gospodarczej,
 • Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 • Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • Nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy.

§ 11

Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności.

Przy dokonywaniu lokaty majątku Fundacji pierwszeństwo ma zasada pewności lokaty przed jej dochodowością.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji winien być utworzony fundusz rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w okresie zmniejszenia się dochodu.

§ 12

Fundacja nie może:

 • Udzielać pożyczek ani zabezpieczać majątkiem organizacji zobowiązań członków organów Fundacji lub osób pozostających w bliskich relacjach ze względu na związek małżeński, powinowactwo, pokrewieństwo (zwanych osobami bliskimi) oraz stosunek pracy,
 • Przekazywać swego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 14

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzję Rada.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
 • otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Nadzór nad działalnością Fundacji,
 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • Występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • Uchwalania regulaminu działania Fundacji i ustanawiania organizacji wewnętrznej Fundacji,
 • Wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 • Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Głosowanie na posiedzeniach Rady Fundacji jest jawne. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem ustanowionego pisemnie Pełnomocnika. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni.

Dopuszcza się podejmowanie uchwał za Radę w trybie pisemnym (indywidualnego zbierania głosów) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja, e-mail i fax).

Zarząd Fundacji

§ 18

Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji i składa się z nie więcej niż trzech osób.

Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymaga podpisu Prezesa bądź dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie.

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • Uchwalania regulaminów,
 • Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
 • Decydowanie o rodzaju, formie i sposobie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • Decydowanie o wysokości rocznego odpisu na fundusz rezerwowy,
 • Występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacją Fundacji.

§ 20

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

Dla ważności uchwały w sprawach zbywania, zamiany lub obciążania majątku nieruchomego Fundacji konieczna jest jednomyślność wszystkich Członków Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Członek Zarządu może głosować przez Pełnomocnika.

Zarząd może powoływać Pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do końca lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 21

Fundacja może podejmować, na podstawie uchwał Zarządu wszelką działalność gospodarczą, która pozwala na gromadzenie środków finansowych i materialnych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

W szczególności działalność gospodarcza Fundacji może obejmować produkcję, usługi, handel, budownictwo – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Fundacja może zawiązywać spółki i nabywać udziały i akcje w spółkach.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.

Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji i zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane im przez Zarząd Fundacji.

Zmiana Statutu i zmiana celów Fundacji

§ 22

Zmiana Statutu, a w tych ramach zmiana celów Fundacji, może być dokonywana w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zarządu. Zmiana taka wymaga akceptacji wszystkich członków Rady Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

Likwidacja Fundacji

§ 23

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony

W sprawach połączenia się z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

O likwidacji Fundacji decyduje, na wniosek Zarządu, Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady Fundacji.

Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów wyznacza i odwołuje likwidatora Fundacji, do którego obowiązków należą wszystkie czynności związane z likwidacją Fundacji.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. Rada dokonuje wyboru organizacji której zostanie przekazany majątek Fundacji.

§ 25

Fundacja działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. nr 46 z 1991 roku, poz. 2003 ze zm.).

§ 26

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Rejestru Fundacji.

§ 27

Wypisy tego aktu wydawać należy fundatorowi oraz Fundacji – bez ograniczeń.